دانلود مجموعه کامل فیلم های درسی تجزیه و تحلیل سیستم های شاتل فضایی NASA دانشگاه MIT

این مجموعه تمامی‌ مشخصات یک سیستم هواپیمایی را که شامل پوشش، پایه مهندسی سیستم هواپیما، هزینه و وزن برآورد شده، عملکرد اساسی هواپیما، ایمنی و […]

ادامه مطلب »