محصولات آموزشی فروشگاه مهندس یار در زمینه مهندسی برق

(مالتی مدیا، 100 درصد به زبان فارسی):

مهندسی برق

******** ورود به قسمت مهندسی برق و الکترونیک فروشگاه مهندس یار ********

محصولات آموزشی فروشگاه مهندس یار در زمینه مهندسی مکانیک 

(مالتی مدیا، 100 درصد به زبان فارسی):

مهندسی مکانیک 

******** ورود به قسمت مهندسی مکانیک فروشگاه مهندس یار ********

 

 
 

دانلود 152 کتاب آموزش ASP.NET

مجموعه جزوات اموزشی asp.net

ASP.NET یک فریم ورک تحت وب سمت سرور می باشد که جهت تولید صفحات وب پویا برای توسعه دهندگان وب طراحی شده است . ASP.NET توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده شده و به برنامه نویسان این امکان را می دهد تا صفحات وب داینامیک ، برنامه ها و سرویس های تحت وب را طراحی کنند . این زبان ابتدا در ژانویه 2002 با نسخه 1 دات نت فریم ورک منتشر شد .
مجموعه کتاب های آموزشی ASP.NET  مشتمل بر 152 کتاب آموزش زبان برنامه نویسی ASP.NET است که در سالهای اخیر توسط موسسات آموزشی معتبر منتشر شده است . این مجموعه مرجع اصلی تمامی برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب در زمینه ASP.NET می باشد . در ادامه می توانید لیست کامل کتاب های این مجموعه را مشاهده نمایید .

Addison-Wesley Advanced ASP.NET AJAX Server Controls, For .NET Framework 3.5 (2009).pdf
Addison-Wesley Essential ASP.NET with Examples in Visual Basic .NET (2003).pdf
Addison-Wesley Maximizing ASP.NET, Real World Object-Oriented Development (2005).pdf
Addison-Wesley Professional C# Developer’s Guide to ASP.NET XML and ADO.NET (2002).pdf
Apress ASP.NET 1.1 Solutions Toolkit (2005).pdf
Apress ASP.NET MVC Framework Preview (2008).pdf
Apress ASP.NET Web Development with Macromedia Dreamweaver MX 2004 (2004).pdf
Apress Applied ASP.NET 4 in Context (2011).pdf
Apress Beginning ASP.NET 2.0 Databases, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning ASP.NET 2.0 in C#, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning ASP.NET 3.5 in C# 2008, From Novice to Professional 2nd (2007).pdf
Apress Beginning ASP.NET 3.5 in VB 2008, From Novice to Professional 2nd (2007).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4 in C# 2010 (2010).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4 in VB 2010 (2010).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4.5 in C# (2012).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4.5 in VB (2012).pdf
Apress Beginning ASP.NET E-Commerce in C#, From Novice to Professional (2009).pdf
Apress Beginning Object-Oriented ASP.NET 2.0 with VB.NET, From Novice to Professional (2005).pdf
Apress Beginning Web Development Silverlight and ASP.NET AJAX, From Novice to Professional (2008).pdf
Apress Building ASP.NET Web Pages with Microsoft WebMatrix (2011).pdf
Apress Expert ASP.NET 2.0 Advanced Application Design (2006).pdf
Apress Foundation ASP.NET for Flash (2006).pdf
Apress Foundation Flex for Developers, Data-Driven Applications with PHP ASP.NET ColdFusion and LCDS (2008).pdf
Apress Foundations of ASP.NET AJAX (2007).pdf
Apress Foundations of Atlas, Rapid Ajax Development with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Apress HTML5 Programming for ASP.NET Developers (2012).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 (2006).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 Website Programming (2005).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 (2005).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005 (2006).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 Server Controls and AJAX Components (2008).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, Includes Silverlight 2 3rd (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 in VB 2008, Includes Silverlight 2 (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET 4 CMS, Advanced Techniques for C# Developers Using the .NET 4 Framework (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET 4 in C# 2010 4th (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET 4 in VB 2010 3rd (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET Extensibility (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET SharePoint 2010 Solutions, Techniques for Building SharePoint Functionality into ASP.NET Applications (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET for SQL Server, High Performance Data Access for Web Developers (2007).pdf
Apress Pro Telerik ASP.NET and Silverlight Controls (2010).pdf
Apress Real World ASP.NET, Building a Content Management System (2002).pdf
Apress Silverlight and ASP.NET Revealed (2007).pdf
Apress Ultra-Fast ASP.NET 4.5 2nd (2012).pdf
Apress Ultra-Fast ASP.NET, Building Ultra-fast and Ultra-scalable Web Sites Using ASP.NET and SQL Server (2009).pdf
Hungry Minds ASP.NET Bible (2002).pdf
Hungry Minds ASP.NET Database Programming, Weekend Crash Course (2002).pdf
MCGraw-Hill Osborne ASP.NET 2.0 Demystified (2005).pdf
MCGraw-Hill Osborne ASP.NET 3.5, A Beginner’s Guide (2009).pdf
Manning ASP.NET 2.0 Web Parts in Action (2007).pdf
Manning ASP.NET AJAX in Action (2008).pdf
Manning ASP.NET MVC 2 in Action 2nd (2010).pdf
Manning ASP.NET MVC 4 in Action 3rd (2012).pdf
Manning ASP.NET MVC in Action (2010).pdf
Microsoft Press ASP.NET 4, Step by Step (2010).pdf
Microsoft Press ASP.NET and AJAX, Architecting Web Applications (2009).pdf
Microsoft Press Developing XML Web Services using Microsoft ASP.NET, Delivery Guide (2002).pdf
Microsoft Press Introducing Microsoft ASP.NET AJAX (2007).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET 4 (2011).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET MVC (2010).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET MVC 2nd (2011).pdf
New Riders Publishing Debugging ASP.NET (2001).pdf
New Riders Publishing Inside ASP.NET (2001).pdf
OReilly Learning ASP.NET 2.0 with AJAX (2007).pdf
OReilly Learning ASP.NET 3.5 2nd (2008).pdf
OReilly Programming ASP.NET AJAX (2007).pdf
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Application Architecture and Design (2008).pdf
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Content Management System Development (2009).pdf
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Social Networking (2008).pdf
Packt Publishing ASP.NET 4 Social Networking (2011).pdf
Packt Publishing ASP.NET Data Presentation Controls Essentials (2007).pdf
Packt Publishing ASP.NET MVC 1.0 Quickly (2009).pdf
Packt Publishing ASP.NET MVC 2 Cookbook (2011).pdf
Packt Publishing ASP.NET Site Performance Secrets (2010).pdf
Packt Publishing ASP.NET jQuery Cookbook (2011).pdf
Packt Publishing Building Websites with the ASP.NET Community Starter Kit (2004).pdf
Packt Publishing Enhancing Microsoft Content Management Server with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Packt Publishing Microsoft AJAX Library Essentials, Client-Side ASP.NET AJAX 1.0 Explained (2007).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Test-Drive ASP.NET MVC (2010).pdf
SAMS ASP.NET Developer’s Cookbook (2000).pdf
SAMS ASP.NET Evolution (2004).pdf
SAMS ASP.NET MVC Framework Unleashed (2010).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET 4 in 24 Hours (2010).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET Ajax in 24 Hours (2009).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET in 21 Days 2nd (2002).pdf
SAMS XML for ASP.NET Developers (2002).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 2.0 Website Using C# and VB 2nd (2006).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# and VB 3rd (2008).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET Website Using C# and VB.NET (2004).pdf
SitePoint The ASP.NET 2.0 Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks (2007).pdf
Syngress Publishing ASP.NET Web Developer’s Guide (2002).pdf
Wiley ASP.NET 2.0 All-in-One Desk Reference for Dummies (2006).pdf
Wiley ASP.NET 2.0 Everyday Apps for Dummies (2006).pdf
Wiley ASP.NET 3.5 for Dummies (2008).pdf
Wrox Press ASP.NET 2.0 Beta Preview (2004).pdf
Wrox Press ASP.NET 2.0 Instant Results (2006).pdf
Wrox Press ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition, Starter Kit (2006).pdf
Wrox Press ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development with Visual Studio 2008, Problem-Design-Solution (2009).pdf
Wrox Press ASP.NET 3.5 Website Programming, Problem-Design-Solution (2010).pdf
Wrox Press ASP.NET AJAX Programmer’s Reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 (2007).pdf
Wrox Press ASP.NET MVC 1.0 Test Driven Development, Problem-Design-Solution (2009).pdf
Wrox Press ASP.NET MVC 1.0 Website Programming, Problem-Design-Solution (2009).pdf
Wrox Press ASP.NET Website Programming C#, Problem Design Solution (2002).pdf
Wrox Press ASP.NET Website Programming Visual Basic.NET, Problem Design Solution (2002).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.0 with C# (2003).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.0 with Visual Basic .NET (2003).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.1 with VB.NET 2003 (2004).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C# .NET 2003 (2004).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 AJAX (2007).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 with C# (2006).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 3.5 In C# and VB (2008).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 4.5 in C# and VB (2013).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET Databases using VB.NET (2002).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET MVC 1.0 (2009).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET Security (2010).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET Web Pages with WebMatrix (2011).pdf
Wrox Press Beginning Ajax with ASP.NET (2006).pdf
Wrox Press C# 4 ASP.NET 4 and WPF with Visual Studio 2010, Jump Start (2010).pdf
Wrox Press Inside ASP.NET Web Matrix (2002).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 1.0 XML with C# (2002).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Databases (2007).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Design, CSS Themes and Master Pages (2007).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Security, Membership and Role Management (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Server Control and Component Development (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 XML (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 In C# and VB (2008).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 SP1, In C# and VB (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 Security, Membership and Role Management with C# and VB (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET Design Patterns (2010).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 1.0 (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 2 (2010).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 4 (2012).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET Web Services (2001).pdf
Wrox Press Professional DevExpress ASP.NET Controls (2010).pdf
Wrox Press Professional DotNetNuke 5, Open Source Web Application Framework for ASP.NET (2009).pdf
Wrox Press Professional DotNetNuke ASP.NET Portals (2005).pdf
Wrox Press Professional IIS 7 and ASP.NET Integrated Programming (2008).pdf
Wrox Press Professional Refactoring in C# and ASP.NET (2009).pdf
Wrox Press Professional Silverlight 2 for ASP.NET Developers (2009).pdf
Wrox Press Professional Web Parts and Custom Controls with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Wrox Press What’s New in ASP.NET MVC 2 (2010).pdf


راهنمای خرید از وب سایت مهندس یار

عضویت در کانال تلگرام مهندس یار

صفحه اینستاگرام مهندس یار مهندسی عمران  آموزش طراحی سایت و برنامه نویسی آموزش تعمیر خودرو و جوشکاری


آموزش تصویری استاتیک و مقاومت مصالح

آموزش تصویری استاتیک و مقاومت مصالح ویرایش سوم

این نرم افزار آموزشی مفاهیم مختلف درس های استاتیک و مقاومت مصالح را به صورت گرافیکی و با استفاده از انیمیشن و تصویر به صورت کاملاً مفهومی آموزش می دهد (100% به زبان فارسی، مالتی مدیا). همچنین با استفاده از ده ها مثال و مساله نمونه حل شده در این مجموعه آموزشی می توانید مهارت های لازم برای حل مسائل این درس های مهم را به دست آورید.

دانلود نمونه درس های آموزشی و مشاهده مشخصات کامل

 

مزیت های تکنولوژی آموزشی مالتی مدیا:

در این روش آموزشی به علت کار در محیط گرافیکی و تصویری، آموزش های ارائه شده برای کاربر کاملاً ملموس است. سرعت یادگیری و ماندگاری مطالب بیشتر بوده و کاربر می تواند در صورت نیاز به دفعات مطالب آموزشی را به سادگی مرور کند. در نتیجه به کارگیری این روش باعث کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت آموزش می گردد.


 

درباره نویسنده

وب سایت مهندس یار به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی اطلاعات فنی مهندسی در کشور روزانه میزبان هزاران دانشجو و مهندس رشته های گوناگون می باشد. برای ادامه این راه نیازمند همکاری و همفکری شما عزیزان می باشیم.
با تشکر
مدیریت گروه نرم افزاری مهندس یار
تلفن مشاوره و ثبت سفارش: 02166576264

ارسال های دیگر | مشاهده وب سایت admin

 

4 نظر

 • میلادکوهی

  با سلام من و شمایی که می گیم طراح وب سایتیم چهارتا وب سایت خارجی رو ندیدیم ببین چه وضعی داره تو کشورهای آمریکا وکانادا دارن کتابخانه می نویسن در حالی که ما ازش استفاده می کنیم حتی یه با ر به ذهنمون خطور نکرده که بریم یک کتابخونه مثل JQUERYطراحی کنیم

   
 • طراحی سایت

  سایت بسیار خوبی دارید

   
 • ati73

  سایتتون خیلی عالیه امیدوارم اندازه ای ک ب نظر می رسه واسش زحمت کشیده باشین…موفق باشین!

   
  • شهاب الدین رفیعی

   بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید واسش زحمت کشیده شده .

    
 

 

نظر خود را ارسال کنید

ضروری

ضروری

انتخابی